Політика конфіденційності | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Політика конфіденційності

Дата набрання чинності: __ вересня 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ТОВ «МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є Оператором веб-сайту, який має адресу в мережі Інтернет https://nt.ua/.
 • Ця Політика конфіденційності встановлює правила щодо збору, використання та розголошення Персональних даних Користувачів.
 • Якщо в цій Політиці конфіденційності не визначено інше, терміни, що використовуються в цій Політиці конфіденційності, мають такі ж значення, що й у Публічній оферті, розміщеній на Сайті.
 • Зареєструвавшись на Сайті, Користувач тим самим погоджується на передачу Оператору своїх персональних даних, їх обробку, зберігання і використання, в тому числі третіми особами, відповідно до цієї Політики конфіденційності.
 • Користувач зобов'язується надавати Оператору повні й достовірні Персональні дані.
 • Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти ntedutechexpert.ua
 • Оператор має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даної Політики конфіденційності. Зміни до Політики конфіденційності вступають в силу після їх публікації.
 • В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 • Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://nt.ua/.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОЛІТИЦІ

 • Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 • Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 • Сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://nt.ua
 • Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
 • Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
 • Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 • Оператор - державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснюються з персональними даними;
 • Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача веб-сайту https://nt.ua
 • Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://nt.ua
 • Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
 • Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 • Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
 • Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. ОБРОБКА ДАНИХ

 • Оператор має право на обробку Персональних даних Користувачів – будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • Персональні дані можуть включати (але не обмежуються цим):адреса електронної пошти, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, дата народження, перелік реєстрацій на курси, зроблених на Сайті, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків, файли cookie та дані про використання.
 • Оператор може збирати інформацію, яку веб-переглядач Користувача надсилає щоразу, коли останній відвідує Сайт (далі – Дані про використання).
 • Дані про використання можуть містити таку інформацію, як адреса інтернет-протоколу комп'ютера Користувача (наприклад, IP-адреса), тип браузера, версія браузера, сторінки Сайту, які відвідує Користувач, час і дата відвідування, час, витрачений на ці сторінки, унікальний ідентифікатор пристрою та інші діагностичні дані.
 • Оператор використовує файли cookie та аналогічні технології відстеження, щоб відстежувати діяльність Сайту та активність Користувачів при його відвідуванні.
 • Файли cookie надсилаються у веб-переглядач із веб-сайту та зберігаються на пристрої Користувача. Користувач може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookie або вказати, коли файли cookie можуть надсилаються. Однак, якщо Користувач не приймає файли cookie, він втрачає можливість користуватися деякими елементами Сайту.

4. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

 • Оператор має право обробляти зібрані Персональні дані для наступних цілей: реєстрація Користувача на Сайті, забезпечення роботи Сайту, надання клієнтської підтримки, реєстрація Користувача на курс, надсилання повідомлень при наданні послуг, забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої статутними документами Оператора, ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності, необхідних для виконання зобов'язань згідно з Публічною офертою.
 • Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

 • Дані Користувачів збираються та обробляються на території України у зв'язку з наданням послуг на території України виключно та згідно з чинним законодавством України.
 • Оператор вживатиме всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що Персональні дані Користувача будуть оброблятися надійно і відповідно до цієї Політики конфіденційності, та не будуть передані третій стороні, доки вона не забезпечить належні засоби контролю щодо захисту Персональних даних.
 • Оператор має право на передачу та розголошення Персональних даних Користувачів у наступних випадках: здійснення юридичних зобов'язань, запобігання або розслідування можливих правопорушень у зв'язку з використанням Сайту, надання інформації правоохоронним та іншим компетентним державним органам на їх запит, що відповідає вимогам чинного законодавства України, захист особистої безпеки Користувачів або третіх осіб.
 • У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора ntedutechexpert.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 • Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора ntedutechexpert.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
 • Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

7. БЕЗПЕКА ДАНИХ

 • Оператор вживає всіх належних і достатніх заходів з метою захисту Персональних даних Покупців, однак не може гарантувати їх абсолютну безпеку, зважаючи на особливості здійснення діяльності в мережі Інтернет.